Regulamin

§ 1

Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu „Psychologia w Szkole. Magazyn dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych”, zwanego dalej Portalem, działającego pod domeną internetową http://www.psychologiawszkole.pl, stanowiącą własność firmy „Charaktery” sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce), zwaną dalej Właścicielem.
2. Użytkownicy Portalu dzielą się na użytkowników zarejestrowanych, zwanych dalej Użytkownikami, oraz użytkowników niezarejestrowanych, zwanych dalej Użytkownikami Niezarejestrowanymi.
3. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników oraz przez Użytkowników Niezarejestrowanych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, co oznacza, że wyrażają oni zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązują się do ich przestrzegania.
4. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści zawartych na Portalu jest dozwolone tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody Właściciela.
5. Użytkownik Portalu to osoba posiadająca na nim swoje konto. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go do systemu Portalu. Dane wymagane do rejestracji dzielą się na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Zamieszczenie danych nieobowiązkowych zależne jest jedynie od woli rejestrującego się i nie jest wymagane do dokonania rejestracji. Rejestracja zostaje zakończona w momencie jej potwierdzenia przez Użytkownika, poprzez udzielenie odpowiedzi na e-mail wygenerowany z systemu Portalu.


§ 2
Konto Użytkownika

1. Użytkownik (posiadacz konta) nabywa zdolność do:

a)    prowadzenia własnego bloga,

b)    zamieszczania opinii na Forum Portalu,

c)    nabywania dostępu do odpłatnych treści Portalu tj. artykułów archiwalnych, które opłacane są metodą przelewu on-line lub kartą płatniczą (tj. abonament miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny do wszystkich treści. Zakup jednego artykułu opłacany jest za pomocą SMS-a; dla jego dokonania nie jest wymagane posiadanie konta).

2. Użytkownik posiada pełną swobodę w zakresie wykorzystywania możliwości wynikających z posiadania konta. Jednakże Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści zamieszczane przez Użytkownika. Ingerencja polega na zmianie lub usunięciu zamieszczonych treści i podejmowana będzie w szczególności gdy:

a)    Użytkownik korzysta z konta w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez:

  • publikację treści naruszających dobra osobiste innych osób lub instytucji, zwłaszcza o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarne i obraźliwe,
  • zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym;

b)    jest osobą profesjonalnie zajmującą się psychologią i oferuje lub już podjął się leczenia lub terapii innych Użytkowników, bądź też reklamuje swoje usługi,

c) prowadzi agitację polityczną,

d) zamieszcza treści o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym.

3. Użytkownik nie powinien również zamieszczać treści zawierających:

  • linki do stron zewnętrznych,
  • spam,
  • dane osobowe oraz teleadresowe innych osób,
  • uwagi pod adresem Właściciela.

4. Każdy użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela do celów marketingowych, promocyjnych i handlowych. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Użytkownik, który nie zgadza się na wykorzystywanie jego danych do celów marketingowych, promocyjnych i handlowych, składa Właścicielowi odpowiednie oświadczenie.
5. W przypadku uporczywego naruszania zasad korzystania z Portalu przez Użytkownika, jego konto zostanie usunięte.

 

§2a
Reklamacje

1. Użytkownik nabywający dostęp do odpłatnych treści Portalu może złożyć reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie dostępu do tych treści w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu usługi – telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 41/343-28-43, pisemnie na adres Charaktery Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce lub pocztą e-mail pod adres sklep@charaktery.com.pl.
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Właściciela oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Właściciel zwróci Użytkownikowi kwotę za dostęp do odpłatnych treści Portalu.
3. Właściciel rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 5 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Użytkownika. 
4. W razie uwzględnienia przez Właściciela reklamacji Właściciel dostarczy Użytkownikowi dostęp do odpłatnych treści Portalu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy umożliwienie dostępu do odpłatnych treści Portalu nie jest możliwe, Właściciel zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego opłatę.


§ 3
Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane na Portalu treści, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza naruszenia praw autorskich lub norm chroniących dobra osobiste osób trzecich.
2. Każdy Użytkownik Portalu może posiadać tylko jeden profil. Właściciel przyjmuje, że dane w profilu podane przez Użytkownika są prawdziwe. Zastrzega sobie jednak uzależnienie możliwości korzystania z Portalu przez Użytkownika od potwierdzenia przez niego – np. poprzez przesłanie do redakcji kserokopii dowodu tożsamości – prawdziwości podanych danych.
3. Zamieszczanie w swoim profilu bądź w innych miejscach wizerunku oraz innych danych osób trzecich jest dozwolone wyłącznie po udzieleniu przez te osoby wyraźnej zgody.


§ 4
Wykorzystywanie zawartości Portalu

  1. Portal zastrzega sobie prawo do cytowania treści zamieszczonych przez Użytkowników. Ponadto treści zamieszczone przez Użytkownika mogą zostać przeniesione przez Właściciela w inne miejsce Portalu. Mogą się również znaleźć w drukowanym magazynie psychologicznym „Psychologia w Szkole” oraz innych materiałach wydawanych przez Właściciela.

 

§ 5
Reklama w Portalu

  1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zamieszczanych przez siebie treści o charakterze reklamowym. Wszelką wynikającą z tego odpowiedzialność ponosi wyłącznie reklamodawca.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

  1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na tej stronie.