Redakcja

„Psychologia w Szkole”

Adres redakcji: 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40
tel. (41) 343 28 64, e-mail: pws@charaktery.com.pl

WYDAWCA: Bogdan Białek

REDAKCJA: Redaktor naczelny: Piotr Żak piotr.zak@charaktery.com.pl
Współpraca: Paula Pilarska
Redaktor graficzny: Maja Witecka grafika@charaktery.com.pl
Studio dtp: Jarosław Głowacki, Szymon Błoński, Edyta Chachulska
Korekta: Anna Zdonek, Weronika Mojecka

PROJEKT GRAFICZNY: Maja Witecka

RADA REDAKCYJNA: Bogdan Białek (przewodniczący), prof. Hanna Liberska, dr Hanna Hamer, dr Przemysław Bąbel

WYDAWNICTWO: „Charaktery” sp. z o.o., 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40, charaktery@charaktery.com.pl

REKLAMA: Marek Malarz, tel. (41) 341 77 83 marek.malarz@charaktery.com.pl

DRUK: Drukarnia im. A. Półtawskiego, www.dap.pl

NAKŁAD: 5300 egzemplarzy