Zmiany w edukacji – co warto wiedzieć

Reforma edukacji, choć wprowadzona w roku 2017 nadal generuje więcej pytań niż odpowiedzi, egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, który przeprowadzony zostanie w innej formule niż egzaminy gimnazjalne, to tylko jedna ze zmian, wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji. Reforma edukacji budzi wiele kontrowersji, zarówno wśród uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. W tym artykule wyjaśnimy jakie zmiany w edukacji czekają na uczniów w kształceniu powszechnym.

Likwidacja gimnazjów

Likwidacja gimnazjów, to prawdopodobnie najbardziej odczuwalna zmiana, jaką przyniosła reforma edukacji. Gimnazja zostały zamienione na trwającą 8 lat szkołę podstawową.

Proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się w roku 2017, wtedy to absolwenci klas szóstych rozpoczęli naukę w klasach siódmych, nie jak dotychczas w gimnazjum. Zmiany nie dotyczyły uczniów, którzy klasę szóstą skończyli w roku 2016 – uczniowie ci poszli do gimnazjum i ukończą je w trybie identycznym, jak ten sprzed reformy edukacji.

Egzamin ósmoklasisty

Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie po raz pierwszy przystąpią w roku 2019. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu tego nie da się nie zdać. Nowy egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego od zdawanego dotychczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzany będzie bez podziału na poziomy podstawowy i rozszerzony. Czas trwania egzaminu będzie wynosił 90 minut i będzie miał on formę pisemną. W porównaniu do egzaminu gimnazjalnego egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawierał będzie więcej zadań otwartych.

Uczniowie mogą zdawać egzamin z tego języka nowożytnego, którego uczyli się podczas nauki w szkole podstawowej, co oznacza, że nowy egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego oraz różnice w stosunku do egzaminu gimnazjalnego dotyczą największej ilości uczniów polskich szkół podstawowych. Pozostałe egzaminy czekające na uczniów szkół podstawowych to egzamin z języka polskiego, oraz matematyki.

W dniu zakończenia roku szkolnego, każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o wynikach egzaminów. Wynik każdego z egzaminów jest ostateczny i nie może zostać podważony.

Liceum i technikum

Reforma i idące za nią zmiany dotyczą także długości nauki w szkołach średnich. Kształcenie średnie przygotowujące uczniów do matury w Liceum będzie trwało 4 lata, zaś nauka w technikach przygotowująca do matury i egzaminu zawodowego będzie trwała pięć lat.
W roku szkolnym 2019 o przyjęcie do liceum i techników ubiegać się będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej, oraz ostatni uczniowie kończący gimnazjum według programu sprzed reformy edukacji. To ostatni rok, w którym uczniowie uczący się według starej podstawy programowej będą zdawali egzamin gimnazjalny, oraz pierwszy rok, kiedy ósmoklasiści będą zdawać nowe egzaminy z języka polskiego, matematyki, oraz nowy egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego.

Szkoły branżowe zamiast zawodowych

Kolejna zmiana w systemie edukacji, to zastąpienie zasadniczych szkół zawodowych szkołami branżowymi. Do tej pory trwa okres przejściowy (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) w którym szkoły branżowe prowadzą klasy dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, jeśli jednak uczeń którejś z klas nie otrzyma promocji do klasy następnej będzie powtarzał tą klasę w szkole branżowej I stopnia. Pierwsi absolwenci ukończą szkołę branżową I stopnia w 2020 roku.

Sześciolatki czy siedmiolatki?

Wiek, w jakim dziecko ma obowiązek rozpocząć szkołę podstawową, to nadal wybór rodziców. Sześciolatki mogą rozpocząć naukę w zerówce przedszkolnej lub szkolnej, lub w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Jednak aby mogło iść do klasy pierwszej musi przynajmniej przez rok chodzić do przedszkola.

Co przyniesie reforma?

Temat plusów i minusów zmian w edukacji nadal budzi wiele kontrowersji. Każda reforma budzi początkowy sprzeciw i lęk, zarówno uczniów i ich rodziców, jak i pracowników szkół. Pewne aspekty, takie jak czas rozpoczęcia nauki się nie zmieniły. Nie zmieniła się również długość całego cyklu kształcenia – uczniowie jak do tej pory maturę będą zdawać w wieku 19 lub 18 lat. Zależy to od tego, w jakim wieku rozpoczęły naukę w szkole podstawowej.