Z jakimi problemami borykają się rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka? Jak im pomóc?

Psychologia już od dawna podkreśla jak ważne dla psychiki dziecka jest otoczenie go odpowiednią opieką i zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych.

Dlaczego warto tworzyć rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka?

 

Dziecko, które nie otrzymuje od swojej rodziny odpowiedniej opieki i nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb emocjonalnych, w dorosłym życiu boryka się z ogromnymi trudnościami natury psychologicznej. Może cierpieć na schorzenia takie jak depresje, czy nerwice, bądź też inne zaburzenia. Problem ten w ogromnej mierze dotyka wszystkich dzieci, które z różnych przyczyn straciły dom rodzinny i musiały wychowywać się w instytucjach takich jak domy dziecka.

Zapewnienie osieroconym i opuszczonym dzieciom opieki w rodzinnych domach dziecka, lub też rodzinach zastępczych jest doskonałą alternatywą dla umieszczania ich w "zwykłych" domach dziecka.

Małżeństwa i rodziny, które decydują się na stworzenie rodzinnych domów dziecka, czy też rodzin zastępczych i tym samym zapewnienie dzieciom pokrzywdzonym przez los możliwości wzrastania w środowisku jak najbardziej przypominającym tradycyjną rodzinę, podejmują się ogromnego wyzwania, gdyż wiąże się ono z koniecznością pokonania wielu przeszkód nie tylko natury psychologicznej, ale również materialnej.

Jakie trudności muszą pokonywać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka?

 

"Ważne jest, aby ludzie otaczający rodziców zastępczych, nie wzbudzali w nich poczucia bezradności, bezbronności, poczucia winy i porażki. W naszym kraju znaczna część rodziców zastępczych jest zmuszana do znoszenia swoich napięć, obaw, niepokojów, bez jakiegokolwiek wsparcia. A trzeba o tym pamiętać, że gdy starania rodziców zastępczych kończą się porażką, rodzice zastępczy mogą reagować i reagują na dzieci, na otoczenie, na siebie nawzajem zniecierpliwieniem, frustracją, złośliwością, niechęcią, emocjonalną separacją a nawet agresją."

Przytoczone słowa są cytatem osoby, która zdecydowała się na zostanie rodzicem zastępczym. Te kilka zdań idealnie odzwierciedla sytuację rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Polsce. Bardzo często są one pozostawione same sobie bez odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji państwowych. W cytowanym artykule przewija się wiele wypowiedzi osób borykających się z różnorakimi problemami wychowawczymi, jakie sprawiają podopieczni takich rodzin.

Najbardziej uderzający jest jednak problem stygmatyzacji takich rodzin i dzieci, nad którymi sprawują one opiekę. Często są one dyskryminowane nie tylko w szkołach, ale niestety także przez pracowników socjalnych, którzy powinni raczej stanowić wsparcie i podporę dla tych rodzin.

To tylko niewielka, jednak najbardziej bolesna i odczuwalna część problemów, z jakimi borykają się osoby sprawujące opiekę zastępczą nad dziećmi osamotnionymi i osieroconymi.

Kolejna część problemów wynika między innymi z zawiłości polskiego prawa.

Bardzo często dzieci trafiające do rodzin zastępczych mają trudną sytuację prawną. W uregulowaniu tych spraw bardzo często przeszkadzają między innymi:
- przewlekłość spraw sądowych dotyczących uregulowania sytuacji prawnej podopiecznego,
- utrudnianie procesu usamodzielniania dziecka i brak odpowiedniego wsparcia w tym zakresie,
- źle skonstruowane przepisy pozbawiające usamodzielnione dzieci dofinansowania w przypadku studiowania za granicą.

Problemów, z którymi borykają się takie rodziny jest tak wiele, że nie sposób wypunktować ich w jednym tekście.
Osoby tworzące rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, żeby poradzić sobie ze specyficznymi problemami potrzebują ogromnej ilości wsparcia, nie tyle materialnego, co emocjonalnego.

Na szczęście współcześnie powstało wiele organizacji pozarządowych takich jak fundacje, czy stowarzyszenia, które oferują tego typu pomoc.

Jedną z nich jest właśnie stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Czym zajmuje się stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce?

 

Stowarzyszenie to działa w Polsce już od 1984 roku i od tego czasu niesie pomoc wszystkim potrzebującym dzieciom, które z różnych przyczyn potrzebują tak zwanej opieki zastępczej.

Tworzy ono tak zwane domy SOS, w których dzieci przebywają pod opieką odpowiednio przygotowanych opiekunów. Dzięki temu, że domy te zgrupowane są w osiedla zwane Wioskami SOS, łatwiej jest mieszkającym w nich rodzinom pokonywać trudności, jednak podobnie jak w każdej rodzinie zastępczej, czy zawodowej każde wsparcie jest na wagę złota.

Każdy kto chciałby pomóc takim rodzinom w pokonywaniu codziennych trudności i udzielić im tak potrzebnego wsparcia, może zostać wolontariuszem w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Dokładne informacje o rodzaju pomocy, jakiej potrzebują SOS Wioski Dziecięce znaleźć można na stronie internetowej tej organizacji: www.wioskisos.org

 

(MATERIAŁ PR)